CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Zwroty i reklamacje

Reklamacje

MasterWeld Sp. z o. o. jest oficjalnym przedstawicielem produktów ze swojej oferty – i ponosimy odpowiedzialność z tytułu gwarancji danego towaru (jej warunki wskazane są w karcie gwarancyjnej). Istnieje możliwość zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji w naszym oficjalnym serwisie producenta, który podany jest na karcie gwarancyjnej.

W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej zamówienie.

Proces reklamacji zależy od wyboru przez klienta podstawy prawnej dochodzonych roszczeń:

 • gwarancja producenta (rozpatrzenie i realizacja reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w karcie gwarancyjnej)
 • lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad (przebieg procedury zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Sprzedający odpowiada za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta należy kierować na adres: masterweld@paton.pl

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku, gdy termin ulega wydłużeniu, poinformujemy klienta o dokładnej dacie rozpatrzenia reklamacji. Zastrzegamy, że termin rozpatrzenia reklamacji (do 14 dni) nie jest terminem realizacji.

W przypadku nie uznania reklamacji, klient zostanie powiadomiony o stanowisku sklepu pisemnie w terminie do 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak takiej informacji w podanym terminie oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów:

 • osobiście,
 • pisemnie za pośrednictwem poczty
 • lub elektronicznie poprzez wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

Aby rozpocząć procedurę reklamacji, należy pobrać specjalny protokół reklamacji, dostępny poniżej, wypełnić go i dostarczyć go do nas go w jednej z trzech poniższych form:

 1. Wysłanie skanu e-mailem na adres: masterweld@paton.pl
 2. Wysłanie listem na adres MasterWeld Sp. z o. o. ul. Kapitałowa 4, 35-213 Rzeszów
 3. Dostarczenie osobiście w naszym sklepie – MasterWeld Sp. z o. o., ul. Kapitałowa 4, 35-213 Rzeszów.

Zwroty w sklepie internetowym

Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny (liczone od dnia, w którym weszło się w posiadanie produktu lub ostatniej jego części składowej).

W celu odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie wysłanie go na adres masterweld@paton.pl

Wzór formularza nie jest obowiązkowy – sprawdzi się tu również jakikolwiek inna forma odstąpienia będąca jednoznacznym oświadczeniem.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powyższą informację przed jego upływem.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Szczegółowe informacje na temat zwrotów

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • W przypadku sprzedaży jednego towaru Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 • W przypadku zakupu wielu towarów, które były dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 • W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 • W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, czyli firmę MasterWeld Sp. z o. o., 35-213 Rzeszów, ul. Kapitałowa 4, numer telefonu: 22 290 86 96, e-mail: masterweld@paton.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://paton.pl/zwrot-towaru/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 • W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. Koszt takiej przesyłki zwrotnej szacowany jest maksymalnie na 150 złotych (dotyczy głównie przesyłek wielkogabarytowych, wymagających wysyłki paletowej)
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których do-starczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej;